بالسکرو

تعداد بازدید:۱۸۶۷
بالسکرو

بالسکرو مهره ای است که با چرخش به دور پیچ حرکت دورانی را به

حرکت خطی تبدیل میکند. این مهره به علت  ساچمه های درون خود 

با کمترین اصطحکاک این کار را انجام میدهد و دقت مورد نظر را به ما

می دهند.